Winterville Library Closing for Repairs

Worker with hat adjusting and setting floorboards with text "Winterville Library Temporarily Closed for repairs, January 11-25, 2024"

Happy New Year!

The Winterville Library will close for floor repairs starting on Thursday, January 11, 2024.

We will reopen on Friday, January 26, 2024 and resume regular hours.

 

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.