Two Book Club Opportunities!

book stack with glassesStarting January 2023, Winterville Library offers two different Book Clubs to attend.  The new Daytime Book Club meets the second Wednesday of each month at 12:30 p.m.

Evening Book Club continues to meet the last Thursday of each month at 6 p.m.   All are welcome!

For more information call or email the library at 706.742.7735 or winterville@athenslibrary.org

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.