Summer Reading Has Begun at Lay Park Resource Center!

hello summer

Summer reading has begun at the Lay Park Community Center! For the months of June and July summer campers can participate in our summer reading challenges! In exchange they receive free prizes and books.  Kids ages 5-14 enjoy performances, toys, and crafts in the library all week long. To stay up to date on all of the library’s activities follow us on facebook, @layparkresourcecenter!

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.