Trường học đã hoạt động trở lại tại Lay Park

puppetsSchool is back in session! That means after-school kids are back inside the Lay Park Community Center. Kids can use the library for a multitude of reasons; books, legos, the internet, board games, and more! One of the most entertaining uses of the library is for the students to put on plays and pretend to own restaurants.

Move over Shakespeare, bright new comedians are taking over! Whether through puppets, toys, or simply using their imagination, nothing beats the stories our kiddos tell at the library! Next time you are at the library peek your head through our quaint puppet theater and see where inspiration takes you!

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.