Visions from the Outside event flyer

Sunday, October 9, 2022, 3:00pm – 5:00pm
Auditorium

The Saucers Will Keep Their Secrets – UFOs as Cosmic Art. Talk will feature artists Tex Crawford and David Metcalf with UFO author and expert Greg Bishop, host of Radio Misterioso and author of Project Beta, A is for Adamski, and It Defies Language!. Reception 3-5 for gallery show Visions From The Outside, which opened in the Bogue Gallery Oct 2.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.