Listening in the Dark rises once again from the grave to celebrate its fifth birthday at Athens-Clarke County Library. Librarians and special guests will curdle your blood with original and traditional horror stories: Bogart Librarian Donna quản gia will freeze you to the bone, Athens-Clarke County Library volunteer Coordinator Eddie Whitlock will read an original short story, retired librarian Jacqueline Elsner will have you on the edge of your seat, and actor and library friend Kelly McGlaun Fields makes chill bumps come up.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.