Dr John Campbell from the University of Canterbury discusses his adventures in the making of a documentary of a famous dead person – Ernest Rutherford, New Zealand’s acclaimed father of nuclear physics. Rutherford radically altered our understanding of nature by explaining radioactivity as the spontaneous disintegration of atoms, dated the age of the Earth, determining the nuclear structure of the atom, and became the world’s first successful alchemist by converting nitrogen into oxygen.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.