The Athens Historical Society presented the 2018 Augustus Longstreet Hull Award to Charlotte Thomas Marshall during their annual meeting. Marshall has edited and written many books and papers on Athens history. The award, which recognizes those who have contributed to recording and studying Athens history, was presented in the Richard B. Russell Library.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.