Hỏi thủ thư

Call the Reference Department at the Athens-Clarke County Library

The Reference Department (706-613-3650 x356) is available:

  • Monday – Thursday from 9:00 a.m. – 9:00 p.m
  • Friday – Saturday from 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
  • Sunday from 2:00 – 6:00 p.m.

Email the Reference Department at the Athens-Clarke County Library

Please fill out the following form to send an email to the Reference Department. You will be contacted within two business days.


Please click this link if you can’t see the form: Hỏi thủ thư.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.