Pop-Up Trail Talk with Story Stroll

Join the ACC Library and Leisure Services staff for a joint Pop-Up Trail Talk event on Friday, October 13th, 2023, from 4pm – 6pm at Dudley Park (Athens, GA). Head to the Flower Amphitheater to ask your local librarians questions, make fall themed buttons, and pick up a craft kit. Then, read our story stroll signs along the park’s trail. Bat costumes are encouraged but not required. 😉

Text: Pop-Up Trail Talk in brown Text: Crafts to go and Story Stroll in green rectangles Text: Where? Dudley Park- Flower Amphitheater in black

 

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.