1. Checks will normally be processed for signing on the 15th and 30th of each month. No check may be issued without an approved invoice or authorization form.
  2. All invoices are approved by the Library Director.
  3. Payroll and vendor checks are signed by an authorized Library Board Member or the Library Director. The Director may sign checks up to the authorized limit of $2500 in the normal course of business.

There is a $10 charge for all returned checks.

10/16/97

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.