The Athens Regional Library Board‘s GASB 34 asset threshold shall be $5,000.

1/14/2003

The Athens Regional Library will capitalize(set-up and depreciate) certain assets the library owns above the $5,000 threshold set by the board. All assets will be capitalized over a life period of 10 years of and be depreciated by straight line depreciation.

7/20/2006

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.