Teen Tech Week 2023

Teenager wearing VR headset holding out hand. Above them is the text "Teen Tech Week."During Teen Tech Week 2023, the Oglethorpe County Library will dive into some of the tech resources available for teens at the library. Visit the library on March 7, 2023 from 5:30pm to 7:30pm to test out eBooks, Chromebooks, and 3D printing. You’ll also get to test out a Virtual Reality headset! This program is great for teens in grades 6th to 12th.

Discover more about our digital services on our Services page.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.