Insect Zoo & Gardening Fun, Too!

insect in handDrop by the Bogart Library for hands-on insect and gardening fun, Saturday, April 29th from 11 am – 1:30 pm. Participate in our semi-annual Seed & Plant Swap. Make simple crafts for your garden or yard. Meet fascinating insects face to face with the UGA Insect Zoo. So much learning fun!

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.