Ngày lễ Shrinky Dink & Nghệ thuật đóng khung

Vẽ, sáng tạo và chứng kiến sự kỳ diệu của Shrinky Dinks tại Thư viện Hạt Oglethorpe—khi bạn làm một vật trang trí nhỏ mang về nhà!

ALSO: Transform a vintage picture frame into a holiday masterpiece too! Like vintage ghost painting but more festive.

All ages welcome and supplies will be provided!  This two-fer event takes place on Saturday, December 9, 2023, from 11:00am – 1:00pm.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.