All libraries in the regional system will be closed on these dates. For branch-specific hours, please visit the branch locations page.

Jan 1-2, 2023 – New Year’s Day
Jan 16, 2023 – Martin Luther King, Jr. Day
Apr 9, 2023 – Easter Sunday
May 29, 2023 – Memorial Day
Jun 19, 2023 – Juneteenth
July 4, 2023 – Independence Day
Sep 4, 2023 – Labor Day
Nov 8, 2023 – Staff Development Day
Nov 22, 2023 – Close at 6PM
Nov 23, 2023 – Thanksgiving Day
Dec 24-26, 2023 – Christmas Holidays
Jan 1, 2024 – New Year’s Day

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.