Georgia Artists with DisAbilities–Art Tour at Royston

The reception for the Art Show will be on Sunday, February 5th, 2023 from 3PM - 5PM at the Royston Public Library.

From February 4-28, 2023, the Royston Public Library will host art created by artists of the Georgia Artists with DisAbilities group. Their art has been on a tour of Northeast Georgia since September, and it will make it’s way to Franklin County for the month of February. The Lavonia and Royston Pilot Club will host a reception on Sunday, February 5th, 2023 from 3:00 – 5:00 PM for the public to view the art and meet some of the local artists.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.