Chick-Fil-A Celebrates ‘Read Across America Week’ with Storytimes

Chick-Fil-A celebrates 'Read Across America' week with stops to the Royston Public Library and the Lavonia-Carnegie Library

Chick-Fil-A is going to be doing two special storytime events at both the Royston Public Library and the Lavonia-Carnegie Library in celebration of ‘Read Across America’ week!

Baby Cow, Chick-Fil-A’s mascot, will be stopping by both libraries with stories and goodies! Their first stop will be on Thursday, March 2 at 11:00 A.M. at the Royston Library, and then they will visit Lavonia-Carnegie on Friday, March 3 at 4:00 P.M. so be sure to come by and be a part of the festivities!

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.