Archive for the ‘Oglethorpe County Library’ Category

Oglethorpe County Library’s 2023 Summer Reading Program

It’s summer reading time! Oglethorpe County Library offers creative, fun, and free ways to build a love for reading for thêm >

Photo of tennis racket and tennis ball laying on grass. Text overlaid "Tennis Story Time, Wednesday, May 10th, 10:30am" and logos for Oglethorpe County Library and Clarke Oconee Tennis Association. Tennis Story Time with COTA

This May, the Oglethorpe County Library is celebrating National Tennis Month with a special tennis-themed Story Time in partnership with thêm >

Teenager wearing VR headset holding out hand. Above them is the text "Teen Tech Week." Teen Tech Week 2023

During Teen Tech Week 2023, the Oglethorpe County Library will dive into some of the tech resources available for teens thêm >

Person helping with the microfilm reader Trình đọc vi phim mới cung cấp quyền truy cập nhiều hơn vào lịch sử địa phương

Người dân và các nhà nghiên cứu về lịch sử của Quận Oglethorpe hiện có quyền truy cập nhiều hơn vào các tài liệu lịch sử địa phương với vi phim mới của thư viện thêm >

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.