August is National Read a Romance Novel Month

Did you know that August is National Read a Romance Novel Month? Neither did Miss Erika! Head to your local library to checkout physical books or download the libby app to access hundreds of free digital romance novels. Overwhelmed by all the choices? Stop by the library to get romance book recommendations from your local librarian. P.S. Don’t worry if you can’t make it this month, Miss Erika always has a running list of her favs!

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.