The Athens Regional Library Board‘s GASB 34 asset threshold shall be $5,000.

1/14/2003

The Athens Regional Library will capitalize(set-up and depreciate) certain assets the library owns above the $5,000 threshold set by the board. All assets will be capitalized over a life period of 10 years of and be depreciated by straight line depreciation.

7/20/2006

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.